پسیون قائم به عنوان وسیله ای برای عکسکون وکوس آرام کردن نطفه خدمت کرده است

Views: 114
زندگی صمیمی كل مملو از مزخرفات است. کودک می خواهد دوست دختر جکی را لعنتی کند ، اما او را به دلیل اینکه ظروف سرباز یا مسافر سهل انگار خانه را تمیز نمی کند ، او را رها نمی کند. او همچنین شجاعت این را داشت که با بهترین دوست خود معاشقه کند. مرد در احساس ناامیدی دوست خود هاید را لرزاند ، که او برای آرام کردن اشتیاق ناخوشایند خود تلاش می کند. ابزار آرام بخش یک پسیون قائم است که در هر کجا که توانسته است آن را فشار دهد عکسکون وکوس از سوراخ اتو تظاهرات بازدید کرده است. در طول خیانت ، لوچ کلسو گل می زند و متوجه نمی شود دوستی که همسر خود را زیر پوشش مخفی می کند ، اما سرانجام آنها را صید می کند.