او در حال جاسوسی عكس كوس وكير از وزیر خود است

Views: 567
رئیس جوان پرخاشگرانه عكس كوس وكير به سختی وزیر امور خارجه سفید پوست خود را مستقیماً به دفتر خود می زند.