مرغ زیبا را پاره کرد عکسسکسی کوس

Views: 201
داستانی کاملاً وحشتناک بین این جوجه ، دوست پسرش و این سبزه اتفاق افتاد! مثلث عشق واقعی! همسر دخترک نگذاشت که مرد سیاهپوست عبور کند ، دائماً صفحه او را ستایش می کند و با دوستانش گریه می کند. او حتی در هر زمان پیام هایی را به صاحب سایت ارسال می کرد! از آنجا که تمام این گیمپ خسته شده بود ، یون تصمیم می گیرد که به برادرش یک درس بخواند! او عروس خود را اغوا کرد ، که به زودی او مراسم عروسی را عکسسکسی کوس ترتیب داد! و اکنون هر روز ، یا حتی چندین بار ، یک اشک سفید ، او در یک ربع زندگی می کند ، آماده است تا بی پایان با او تحمل کند ، به سمت او دوید!