مادر لعنتی فیلمکیر تو کون در خانه دوست غایب است

Views: 165
رونق احمقانه پیتر گرین برای یکی از دوستانش آمد که با هم به سالن ورزشگاه بروند. مادر رایان از ایده سوار شدن پسرش به ورزشگاه در یک شهر کوچک پشتیبانی نمی کند. زن دباغی شده اشتون بلک یک مسابقه کشتی دستان بزرگ را دارد که یک آرزو در معرض خطر است. یک کودک متکبر فکر می کند که او می تواند یک خانم ضعیف را با مشاعره بزرگ پر کند ، اما او در مورد راه اندازی این کار را نمی داند ، زیرا این زن در گذشته قهرمان دانشگاه در مدیریت ارتش بوده است. ناودان شرم خود را از دست می دهد ، گریه می کند مانند آخرین فیلمکیر تو کون حماقت ، احساس ناراحتی می کند و چرا جایزه می گیرد - دو برنده بو بو بو برهنه. حالا بازنده باید مادر دوستی را که از خانه دور است ، لعنتی کند زیرا این آرزوی قهرمان است.