لعنتی روی عکس کسکیر اقیانوس

Views: 540
یک دم لاک پشت لاک پشت با چشمان آبی عمیق با تب و مهربانی معشوق خود را خجالت می کشد. آب نبات استخوانی بر روی سوراخ یک مرد مانند یک لقمه مرد سوار می شود و تمام بدنش را فشار می دهد تا در عکس کسکیر اقیانوس به قطرات ارگاسم فرو رود. جیغ های کودک صدای سر و صدای موج ساحلی و ظاهر پرندگان را قطع می کنند ، اما هیچ یک از افراد حاضر در ساحل به بالای صخره دیوانه نگاه نمی کنند.