الکسا ری بلوند در این عمل گرفتار عکس کس کون گشاد شد

Views: 243
طغیان استاندارد در اتاق ابزار در انتظار دزد الكس ری بود. به علت کلپتومانیا ، این بلوند با دست قرمز گرفتار شد و طبق دستور نگهبان ، مرتکب را به محوطه داخل برد. شخص شخص خیاط عنوان را برای مدت طولانی انتخاب کرد ، پس از آن او دو گزینه را عکس کس کون گشاد ارائه داد - برای رفتن به دنبال تماس به کلانتری برای تهیه یک پروتکل یا ضربه زدن به عضوی از روی گونه. صلح قابل فهم برای دختری با شهرت بد روبرو شد ، زیرا او اولین کسی نبود که دهان خود را با آلت تناسلی مرد کار می کند. جاروبرقی چیزی تغییر نکرد ، زیرا در مورد ترک محل مجاورت ، الکس در انتظار زندان ، محاکمه و حبس برای خرده فروشی های سرقت رفته بود.