شیرین نیکول عشق عکس کونوکوس برای تماشای پورنو ثبت نام کرده است

Views: 645
عزیزم نیکول عشق ، به دنبال نیست ، قراردادی برای فیلمبرداری در پورنو امضا کرده عکس کونوکوس است. او بعد از خواندن یک خط درباره تمایل خود برای لعنتی با یک غول جنسی متوجه رقم مجازات شد. در ابتدای آشنایی ، معاشقه شکننده گم شد و بدون گفتن ، زیرا به معنای واقعی کلمه قبل از او غول پیکر بود. این مرد که دو برابر بزرگتر بود ، قصد داشت توده بزرگ خود را در یک سیگار بکشد و هیچ کس نتوانست جلوی این طعنه را روی ست بگذارد.