ماساژور یک مشتری شرور را لعنت کرد عکس کوسو کون

Views: 428
Artyom به طور اتفاقی در حال جاسوسی عکس کوسو کون در مورد چگونگی بازدید کننده از سالن ماساژ قبل از جلسه با کمال میل بود. بلوند بلوند مانند نواری حرکت می کرد و برای خوشبختی کامل فقط به یک قطب احتیاج داشت. آن مرد که خونریزی روی دستگاه تناسلی خود احساس می کرد ، به سختی افکار خود را جمع کرد ، اما با وجود سوء تفاهم ایستاده در زیر لباس خود ، هنوز به سمت دختر سوار شد. Ksenia بسیار آرام و راحت تر دراز کشیده بود و همین امر باعث شد تا دنیای آن مرد تقریباً به سمت وارونه شود زیرا عروسک مانند یک فرشته معصوم به نظر می رسید. حساس ترین پوست و بدن شگفت انگیز به استاد اجازه نداد که خودش را کنترل کند. به محض اینکه آب نبات از حرکت دستان قوی مردانه شکسته شد ، ماساژور مشت مشتری را شرور کرد.